"o-to-vinfast" (Có 1 kết quả)

VinFast lỗ gần 6.600 tỷ đồng sau nửa năm

Khoản lỗ ròng nửa đầu năm 2020 của nhà sản xuất xe hơi này cao gấp 4 lần cùng kỳ năm trước với tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) âm 23,44%.